Informasjon til foreldre

Hvilke konsekvenser har deltakelse i studien for mitt barn?

Gjennomføringen av transporten med behandling og overvåkning av ditt barn foregår helt som det ellers ville gjort. Dette gir ingen endring i risiko for barnet ditt. Det medfører ingen ekstra prosedyrer eller ubehag.

Hvilke data samles om barnet mitt?

I forbindelse med prosjektet, samler vi detaljert informasjon om barnets tilstand før, under og etter transporten. I tillegg registreres hvilke medisiner barnet får, hvilken behandling som gjøres og hvilken overvåkning barnet har. Transporten gjennomføres som vanlig med behandling og overvåkning i henhold til avdelingens rutiner for transport av nyfødte. For å kunne bruke dataene som registreres, trenger vi samtykke fra deg.

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om barnet ditt. Dette vil være hvilke sykehus barnet fraktes til og fra, hvilket fartøy som brukes, registrerte diagnoser og kliniske data som puls, blodtrykk, oksygenmetning i blodet, temperatur, svar på blodprøver og røntgenbilder. Dersom barnet får hjelp til å puste, vil verdiene innstilt på respiratoren registreres. Medisiner og annen behandling gitt underveis vil også registreres. Det vil bli innhentet tilsvarende opplysninger på dag 1, 3 og 7 etter transporten. Opplysningene innhentes fra journal og sykehusets systemer av forskerne i studien og innebærer ikke noe ekstra for barnet ditt eller deg som foresatt.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller ditt barns behandling hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.

Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på ditt barns helseopplysninger. Du kan også kreve at ditt barns helseopplysninger i prosjektet slettes eller utleveres innen 30 dager. Adgangen til å kreve sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert eller publisert. Denne adgangen kan også begrenses dersom opplysningene er inngått i utførte analyser.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon på siste side).

Hvordan lagres opplysningene?

Opplysningene som registreres om barnet ditt skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til 01.01.2025. Eventuelle utvidelser i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra REK og andre relevante myndigheter. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om barnet ditt og rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter opplysninger om barnet ditt gjennom en navneliste. Det er kun prosjektmedarbeidere som har tilgang til denne listen.

Publisering av resultater er en nødvendig del av forskningsprosessen. All publisering skal gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes, men vi plikter å informere deg om at vi ikke kan utelukke at det kan skje.

Opplysningene om ditt barn vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn.

TUSEN TAKK FOR AT DU ER VILLIG TIL Å LA DITT BARN VÆRE MED I STUDIEN.