Informasjon til foreldre

Forskningsgruppen undersøker hvordan nyfødte blir påvirket av ulike miljøfaktorer som vibrasjon, støy og temperatur endringer under transport. Formålet med prosjektet er å finne ut hvilke miljøfaktorer som eventuelt påvirker barnet på en negativ måte. Ved å identifisere de faktorene som innvirker negativt på barnets helse har vi mulighet til å forbedre transporten av de minste pasientene slik at den blir utført på en mest mulig skånsom måte.

Hva innebærer prosjektet for deg og ditt barn?

NeoStress er en observasjonsstudie. Det vil si at vi behandler pasienten  akkurat som ved vanlig rutinetransport i henhold til avdelingens rutiner for transport av nyfødte. I tillegg samler vi detaljert informasjon om barnets tilstand før, under og etter transporten.  

Hvilke målinger gjøres i miljøet rundt barnet?

I tillegg til det som er standard prosedyrer under transport, ønsker vi å kartlegge følgende i omgivelsene til barnet som transporteres:

  • Vibrasjon, det vil si hvor mye det rister i kuvøsen under transport, måles med en sensor som ligger under madrassen som barnet ligger på.
  • Lydnivået måles via en mikrofon som er festet på veggen i kuvøsen.
  • Temperaturen måles i og utenfor kuvøsen.

Hvilke undersøkelser skal gjøres av barnet?

Følgende undersøkelser/målinger skal gjøres av barnet i tillegg til det som er standard prosedyre:

  • Via ultralydteknologi vil blodstrømmen i hjernen bli målt kontinuerlig under transport. Dette gjøres ved at vi fester en ultralydmåler som heter NeoDoppler® over fontanellen, den myke åpningen mellom skallebenene foran på barnets hode. Måleren er på størrelse med en knapp (cirka 1 cm i diameter), og festes på huden med en klistrelapp.
  • Vi skal også feste en sensor til barnets hud for å måle tegn på stress hos barnet. Disse sensorene er formet som klistrelapper som festes på foten til barnet. Sensoren måler den elektriske motstanden i huden med apparatet Med Storm® Pain Sensor.

Hvilke prøver skal tas av barnet?

Det tas spyttprøve av barnet før og etter transport for å analysere ulike hormoner som kan reflektere om barnet er stresset. Spyttprøvene tas med en tilpasset vattpinne som holdes i barnets munn en kort periode, og dette er helt smertefritt for barnet. En spyttprøve tas før transport og to etter transport. Spyttprøvene blir analysert og lagret i en biobank ved hormonlaboratoriet på OUS Aker.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke.

Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte prosjektleder (se kontaktinformasjon på siste side).

Hvordan lagres opplysningene?

Opplysningene som registreres om barnet ditt skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til 01.01.2028.

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger (=kodede opplysninger). En kode knytter opplysninger om barnet ditt gjennom en navneliste. Det er kun prosjektmedarbeidere som har tilgang til denne listen.

Publisering av resultater er en nødvendig del av forskningsprosessen. All publisering skal gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes, men vi plikter å informere deg om at vi ikke kan utelukke at det kan skje.

Opplysningene om ditt barn vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn.

TUSEN TAKK FOR AT DU ER VILLIG TIL Å LA DITT BARN VÆRE MED I STUDIEN.

 

Studien er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Oslo.