Til helsepersonell

Neostress er en observasjonsstudie som inkluderer kuvøsetransporter av barn under 6 måneders korrigert alder som transporteres av Luftambulanseavdelingen ved OUS. Vi inkluderer barn som fraktes fra nyfødtintensiv (Rikshospitalet og Ullevål) på OUS til lokalsykehus eller mellom Rikshospitalet og Ullevål. Studien inkluderer transporter med helikopter, fly eller veiambulanse.  Inkluderte pasienter skal være i en stabil klinisk fase av sykdomsforløpet. Vi starter innsamling av data i januar 2024 og planlegger å samle data i 2 år.

Målinger i miljøet rundt barnet

I tillegg til det som er standard prosedyre under transport, ønsker vi å kartlegge følgende miljøfaktorer i omgivelsene til barnet som transporteres:

  • Vibrasjon skal måles under hele transporten. Dette måles med et akselerometer i en gummimatte som ligger under madrassen barnet ligger på. Vibrasjonsbevegelser måles i tre akser, to horisontale og en vertikal.
  • Lydnivået registreres inne i kuvøsen. Dette måles ved å feste en mikrofon til bakveggen på kuvøsen som er i nærheten av barnets øre. Det måles i desibel (dB), A- vektet og C-vektet. A vekting reflekterer frekvenser som hørselsorganene er mest sensitivt for mens C- vekting vil fange opp maksimale verdier.
  • Temperatur under transport måles kontinuerlig både i og utenfor kuvøsen.

Hvilke undersøkelser skal gjøres av barnet?

Formålet med studien er å finne ut hvordan barnets fysiologi og stressrespons påvirkes av transporten. Derfor ønsker vi å gjøre følgende målinger av barnet i tillegg til det som er standard prosedyre:

  • Via ultralydteknologi vil blodstrømmen i store og mellomstore arterier i hjernen bli målt kontinuerlig med NeoDoppler. Dette gjøres via en knappestor sensor som festes over barnets fontanelle.
  • Vi skal feste en sensor til barnets fot for å monitorere hudkonduktans. Sensoren måler den elektriske ledningsevnen i huden via apparatet MedStorm PainSensor Hudkonduktansen vil være økt ved aktivering av sympatiske nervesystemet, og dette reflekterer en stress respons.
  • Vi skal høste fysiologiske data som hjerterytme, metning (Sp02), og blodtrykk som tas rutinemessig under transport.
  • Spyttprøve for måling av metanefriner og kortisol som reflekterer henholdsvis akutt og kronisk stress.
  • Klinisk smerteskåring ved hjelp av verktøyet N-PASS (Neonatal Pain Agitation Scale) skal gjøres før, under og etter transport.

Pasienten jeg har ansvar for er inkludert i NeoStress. Hva skal jeg gjøre?

God registrering av data før, under og etter transport er svært viktig for å besvare forskningsspørsmålene i denne studien. Det meste av data hentes ut elektronisk, men noe må registreres manuelt. Vi er veldig takknemlige for at klinikere som kjenner pasienten hjelper oss med dette.

For deg som helsepersonell på sykehus vil ønsker vil hjelp til å skåre barnet med det kliniske skåringsverktøyet NPASS og hjelp til å ta spyttprøve til undersøkelse på stress hormoner.

NPASS skår

Vi ønsker at barnet skåres med N-PASS i forbindelse med at spyttprøven tas på sykehuset og en gang pr time under transport. Den første vurderingen ønsker vi at tas når barnet er i en rolig fase før det reiser fra OUS, samtidig som spyttprøven tas. Neste vurdering ønsker vi gjøres under transport.  De to siste vurderingene ønsker vi blir gjort på mottakende sykehus. En umiddelbart etter at barnet er kommet frem til mottakende sykehus, og den siste mellom 8 og 24 timer etter ankomst mottakende sykehus.

Spyttprøver for undersøkelse av stresshormoner

Før pasienten reiser fra OUS skal det tas en spyttprøve for undersøkelse på stresshormoner. Vi undersøker på både kortisol som gjenspeiler kronisk stress og metanefriner som reflekterer akutt stress.

Denne spyttprøven skal gjentas direkte etter ankomst til lokalsykehus og 8-24 timer etter ankomst lokalsykehus. Spyttet samles med en tilpasset vattpinne som holdes i munnen til barnet, mellom nedre gum og kinn. Denne spyttprøven skal samles i «salimetrics» prøverør med lilla kork. Barnet skal ikke ha hatt melk i munnen den siste halvtimen før prøvetaking. Prøvene skal fryses på avdelingen i en fryser med -20 C. Den må tas med til lokalt laboratorium for transport til Aker hormonlaboratoriet med rutineprøver fra laboratoriet.

Vi ønsker også å vite om barnet har fått steroider eller koffein da dette kan påvirke hormoner i spytt.

Hvordan utføre vibrasjons målinger?

Vibrasjonsmåleren er en matte med en innebygd sensor som ligger under madrassen til barnet. Målingen skal startes før barnet flyttes inn i kuvøsen, og skal pågå under transporten. Se egen hurtigveiledning for HVM2000.

Hvordan utføre lydmålinger?

Lydmåleren er festet på bakveggen i kuvøsen med borrelås, og skal startes før barnet legges i kuvøsen. Når den er skrudd på vil den automatisk høste data under hele transporten. Se egen hurtigveiledning for Larson Davis Spartan lydmåler.

NeoDoppler- blodstrømmen i hjernen

NeoDoppler er en kontinuerlig måling av blodstrømmen i hjernen. Proben til NeoDoppler skal festes over fontanellen med en spesiallaget festetape. Se egen hurtigveiledning for NeoDoppler.

MedStorm PainSensor- hudkonduktans

Hudkonduktans skal måles med hudsensorer som festes på foten til pasienten omtrent som EKG-lapper. Målingene startes fra en tablet og via appen som heter PainSensor. Pasientens studienummer skal brukes som patient id. Se egen hurtigveiledning for MedStorm PainSensor

Videre oppfølging

Vi vil også ta kontakt med mottagende avdeling etter transport for å få noen flere opplysninger om hvordan det går med barnet. Vi kommer bla til å spørre om behovet pustestøtte, oksygenbehov, apne tendens og medikamenter gitt etter ankomst avdelingen.

Studien er samtykkebasert, og godkjent av REK Øst med referansenummer 255665